DLA RZECZOZNAWCÓW DS. ZABEZPIECZEŃ PPOŻ.

studia-ppoz-1024x576

Aktualizacja 20.07.2023 r. MK

Szanowni Państwo,

uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe planowane jest na 1 sierpnia 2023 r.

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe mają na celu:

 • przygotowanie teoretyczne do zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • umożliwienie skorzystania z uprawnienia do zwolnienia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w art. 11c ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) – po ich ukończeniu, zgodnie z zasadami określonymi w warunkach ukończenia studiów,
 • propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Na studiach będą analizowane wymagania przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także zasady wiedzy technicznej funkcjonujące w obszarze bezpieczeństwa pożarowego (w szczególności dotyczące urządzeń przeciwpożarowych). W trakcie zajęć omawiane będą m. in. rozwiązania projektowe obiektów budowlanych z zastosowanymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Przedstawiane będą także zagadnienia obejmujące nowoczesne narzędzia inżynierskie, w tym symulacje komputerowe rozwoju pożaru, pozwalające na wypracowanie rozwiązania technicznego dla wybranego obiektu.

Studia pozwalają zdobyć zawansowaną wiedzę i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, niezbędne dla osób uczestniczących w procesie projektowania, a także wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Proces dydaktyczny będzie obejmował zagadnienia z omawianego obszaru tematycznego pojawiające się na wszystkich etapach realizacji i użytkowania obiektów oraz związanych z nimi urządzeń, począwszy od przygotowania procesu inwestycyjnego, poprzez dobór, projektowanie, wykonawstwo zabezpieczeń technicznych, przygotowanie obiektu do odbioru, proces odbiorowy, a kończąc na jego eksploatacji.

Ponadto słuchacze zapoznani zostaną z regulacjami dotyczącymi zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w tym z procesem powoływania rzeczoznawców oraz ich obowiązkami i prawami.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawuje Szkoła Główna Służby Pożarniczej przy współudziale specjalistów branżowych z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, jak również rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby posiadające kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu inżynier pożarnictwa lub posiadające tytuł zawodowy inżynier lub magister inżynier.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w formie stacjonarnej. Studia trwają dwa semestry. Rozkład zajęć, forma i częstotliwość zjazdów zostanie podana w plikach do pobrania poniżej. Zajęcia będę się odbywały średnio co 2 tygodnie w weekendy (soboty i niedziele), Ze względu na dużą liczbę godzin programowych plan może obejmować również piątki. 
Realizacja programu studiów podyplomowych SKRZ umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się określonych w charakterystyce drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (minimum inżynierskie).
 • Limit przyjęć na studia każdorazowo ustala organizator studiów.
 • Organizator studiów na etapie rekrutacji, w sytuacji gdy liczba zgłoszeń przekracza limit przyjęć, wprowadza tzw. punkty preferencyjne przyznawane za:
  – staż służby/pracy,
  – tytuł zawodowy,
  – stopień naukowy.

W tym celu kandydat na studia na etapie rekrutacji będzie zobligowany do złożenia stosownego oświadczenia i podania powyższych danych. W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o złożenie następujących dokumentów:

 • dyplom potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa lub inżynier lub magister inżynier
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • dokument dający punkty preferencyjne za:
  – staż służby/pracy
  – tytuł zawodowy
  – stopień naukowy

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1) utworzenie indywidualnego konta w systemie IRK,

2) uzupełnienie informacji o sobie i swoim wykształceniu,

4) złożenie zgłoszenia rekrutacyjnego, 

5) dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto podane poniżej.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi kandydata system IRK. Można również  zapoznać się z instrukcją zamieszczoną w IRK.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie ocen pozytywnych z każdego przedmiotu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego. Zaliczenie z każdego przedmiotu będzie odbywało się w formie pisemnej Egzamin końcowy będzie składany w formie pisemnej przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) SGSP.

 

OPŁATY

Informacja o opłacie za studia zostanie podana 1 sierpnia 2023 r.

Koszt studiów wynosi 12 800,00 zł
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości 6 800,00 zł. – do dnia………

II rata w wysokości 6 000,00 zł. – do dnia ……. r.

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 15%. (zniżki nie sumują się). 

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną.

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54

 

Kierownik studiów:
bryg. mgr inż. Paweł Wróbel
tel. (022) 56-17- 711                
e-mail: pwrobel@sgsp.edu.pl
obiekt 01, budynek C , pok. 302

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Magdalena Kot
tel. (022) 56-17-518 (w godz. 08.00-14.00)
e-mail: mkot@sgsp.edu.pl
obiekt 01, budynek C, DZIEKANAT

 

Pliki do pobrania

Ramowy plan studiów
Uchwała Senatu z programem studiów
Regulamin studiów podyplomowych
Zarządzenie w sprawie opłat dodatkowych
Plan obiektów
Sale dydaktyczne
Klauzula informacyjna (RODO)
Terminarz zjazdów SKRz-2

Terminarz 3 edycji studiów podyplomowych SKRz