OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Aktualizacja 20.07.2023 MK.

Szanowni Państwo,

uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe planowane jest na 1 sierpnia 2023 r.

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych pn. „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” jest przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym. Absolwenci uzyskają kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi. Studia podyplomowe pozwolą uczestnikom na zdobycie oraz pogłębienie wiedzy w takich zakresach jak:
• podstawy prawne funkcjonowania systemów ochrony ludności,
• organizacja ochrony ludności w Polsce i na świecie,
• podstawy oceny i zarządzania ryzykiem,
• umiejętność organizacji ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie jednostki administracyjnej,
• komunikacja kryzysowa i kontakt z mediami w czasie sytuacji kryzysowych (w tym wystąpienia przed kamerą),
• umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw i rozwiazywanie problemów logistycznych,
• organizacja działań ratowniczych, w tym tworzenie i struktura sztabu akcji ratowniczej,
• praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w treningu decyzyjnym.
W prezentowanym programie studiów podyplomowych największy nacisk położono na praktykę, w tym na rozwijanie kwalifikacji oraz kompetencji umożliwiających wykonywanie złożonych i wzajemnie powiązanych zadań zarządczych i wykonawczych na płaszczyznach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zwrócono przy tym uwagę na zrozumienie istoty zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej i kryzysu (również w świetle efektu kaskadowego rozwoju tych zagrożeń). Podczas prowadzonych zajęć zostaną omówione wybrane, aktualne regulacje prawne, a także aspekty organizacyjne i operacyjne pozwalające słuchaczom przygotować się do efektywnego prowadzenia działań ochronnych względem ludzi, mienia i środowiska w złożonych warunkach funkcjonowania państwa i społeczności międzynarodowej, zgodnie ze współczesną koncepcją ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w formie
  niestacjonarnej,
 • program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych,
 • studia trwają dwa semestry,
 • rozkład zajęć, formę i terminy zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych,
 • realizacja programu studiów podyplomowych umożliwia osiągnięcie przez uczestników efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji,
 • studia są odpłatne.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe są dedykowane osobom chcącym usystematyzować, uzupełnić i poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Wymienia się wśród nich decydentów administracji publicznej (przedstawicieli ministerstw, wojewodów, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast), przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, osoby pracujące w komórkach odpowiedzialnych za sprawy ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w komórkach organizacyjnych w urzędach administracji publicznej, a także osoby dopiero planujące swoją karierę zawodową związaną z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1) utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne

5) dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto podane poniżej.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

1. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminu końcowego
określonego w Regulaminie.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie w ramach weryfikacji
osiągnięć pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie
nauczania.
3. W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym,
przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

OPŁATY

Informacja o opłacie za studia zostanie podana 1 sierpnia 2023 r.

Koszt studiów wynosi 7 800,00 zł
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 
 • I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości 4 800,00 zł. – do dnia 3.10.2022 r.
 • II rata w wysokości 3 000,00 zł. – do dnia 10.02.2023 r.

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 20%. (zniżki nie sumują się). 

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną.

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax: (22) 833-07-24

Kierownik studiów:
mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski
tel. (22) 56-17-751
e-mail: abralewski@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, bud. C, pokój 218

Obsługa administracyjna
mgr inż. Weronika Tomaszewska
tel. (22) 56-17-647 (w godz.: 8:00-14:00)
e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
DZIEKANAT WIBiOL – obiekt 01, bud. C, p. 222 (I piętro)

PLIKI DO POBRANIA