ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

Aktualizacja 17.05.2023 r. MK

Patronat honorowy nad studiami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński
oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Pan Janusz Cieszyński.

 

Studia przeszły pozytywnie procedurę weryfikowania i wdrożenia międzynarodowej bazy edukacyjnej  Cybersecurity Higher Education Database (CYBERHEAD) Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). 

 

DLACZEGO SZKOŁA GŁOWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ?

Jako publiczna jednostka naukowa kształcącą m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie doskonale rozumiemy złożony charakter współczesnego środowiska bezpieczeństwa, którego element stanowią hybrydowo, kaskadowo i sieciowo uwarunkowane zagrożenia w cyberprzestrzeni. Wraz z dynamiką
i złożonością zagrożeń w tym obszarze, rosną również oczekiwania wobec Instytucji sektora publicznego. Opracowany wraz z naszymi Partnerami program kształcenia jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej; technicznej oraz praktycznej, niezbędnych do budowania kompetencji zarządczych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Instytucjach sektora publicznego.

Mamy nadzieję, że nasza Uczelnia stanie się dla Państwa nie tylko miejscem zdobywania jakościowej i profesjonalnej wiedzy oraz praktyki ale także będzie interdyscyplinarną platformą networkingu sektora publicznego.

DO KOGO KIERUJEMY NASZE STUDIA

Studia są skierowane do wszystkich osób pracujących w sektorze publicznym (np. przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli formacji mundurowych, korpusu służby cywilnej, przedstawicieli stałych misji dyplomatycznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli IK, przedstawicieli przemysłu a także wszystkich osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym).

Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna

CEL STUDIÓW

Wiodącym celem studiów jest budowanie kompetencji i wysokospecjalistycznych kwalifikacji merytorycznych oraz praktycznych w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym.

PARTNERZY

Minister Cyfryzacji, adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (,,KPRM”), ul.Królewska 27, 00-060 Warszawa, NIP: 5261645000, Regon: 012261725, zwanym dalej ,,Ministrem”, w imieniu którego działa: Pan Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie upoważnienia nr DRC.SWSPP.1106.6.2021.(6).

Departamenty KPRM w zakresie ochrony cyberprzestrzeni

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)

Microsoft – Partner technologiczny

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

 

GŁÓWNE ATUTY STUDIÓW W SGSP

1.PROGRAM MERYTORYCZNIE PRZYGOTOWANY DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

Zagadnienia zostały opracowane przy współpracy doświadczonych ekspertów oraz praktyków sektora publicznego, w tym z Instytucji odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni RP

2.ZAAWANSOWANA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA ADEKWATNA WOBEC POTRZEB SEKTORA PUBLICZNEGO

Razem w Wykładowcami oraz Partnerami technologicznymi przygotowaliśmy specjalistyczne zajęcia praktyczne niezbędne w budowaniu kompetencji zarządzania cyberbezpieczeństwem sektora publicznego

3.SPECJALISTYCZNE CYFROWE LABORATORIUM DO WYKONYWANIA ZADAŃ PRAKTYCZNYCH W ŚRODOWISKU WIRTUALNYM Z INDYWIDUALNYM DOSTĘPEM DLA KAŻDEGO SŁUCHACZA PRZEZ CAŁY OKRES STUDIÓW.

Interaktywne zajęcia w cyfrowym laboratorium osadzonym w chmurze to innowacyjna, angażująca oraz motywująca forma praktycznego doświadczenia pozwalającego na naukę w środowisku realnych zagrożeń. Praktyczne laboratoria odzwierciedlają środowisko pracy współczesnych specjalistów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo oraz ułatwiają wdrażanie się w pracy w tym obszarze a także w pracy ze sztuczną inteligencją, algorytmiką i programowaniem. Naukę praktyczną wspomagają opracowane przez ekspertów materiały teoretyczne w formie dokumentów tekstowo – graficznych oraz filmów video a testy pomogą samodzielnie sprawdzić zdobyte doświadczenie

4.SESJA POD KLAUZULĄ – CO ZE SOBĄ NIESIE I JAK MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY GOVERNMENT SECURITY PROGRAM

5.PROGRAM MICROSOFT LEARN FOR EDUCATORS (MSLE)

6.STUDIO TV DO KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ

Każdy ze Słuchaczy zostanie indywidulanie merytorycznie oraz praktycznie przygotowany do komunikacji kryzysowej po wystąpieniu incydentu w jednostce sektora publicznego

7.WIZYTA STUDYJNA

Zaplanowaliśmy wizytę studyjną podczas której Słuchacze będą mogli zapoznać się w praktyce z cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

8.ĆWICZENIE SZTABOWE

Przygotowaliśmy we współpracy z Instytucjami sektora publicznego odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni ćwiczenie sztabowe w warunkach zdarzeń kaskadowych.

9.WYKŁADOWCY – UZNANI EKSPERCI ORAZ PRAKTYCY Z SEKTORA PUBLICZNEGO

Nasz Zespół Wykładowców tworzy unikalną społeczność ekspercką uznanych i doświadczonych specjalistów wśród których jest m.in. Kadra Zarządzająca Departamentów KPRM odpowiedzialnych za ochronę cyberprzestrzeni; Kadra Naukowa NASK; Kadra Zarządzająca Microsoft oraz wielu innych praktyków odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w kluczowych instytucjach sektora publicznego.

ZAKRES STUDIÓW(otwórz)

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • studia organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej w formie niestacjonarnej,
 • studia trwają dwa semestry,
 • rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych,
 • realizacja programu studiów podyplomowych ZCSP umożliwia osiągnięcie przez słuchaczy tych studiów efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji,
 • studia są odpłatne.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1) utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne

5) dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto podane poniżej.

 

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

1. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego określonego w Regulaminie.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie w ramach weryfikacji osiągnięć pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie nauczania.
3. W przypadku, kiedy słuchacz otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

OPŁATY

 Koszt studiów wynosi 6900,00 zł.  

Dopuszcza się uiszczenie opłat na studia w dwóch ratach:

* I rata (lub całość ze zniżką ) w wysokości 3900,00 zł płatna do r.
* II rata w wysokości 3000,00 zł płatna do 06 września 2023 r.

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 20%. (zniżki nie sumują się). 

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną.

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax: (22) 833-07-24

Kierownik studiów:
dr Wojciech Wróblewski
tel. (22) 56-17-328
e-mail: wwroblewski@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, bud. C, III piętro, pokój 404A

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Magdalena Kot
e-mail: mkot@sgsp.edu.pl
tel. (22) 56-17-647 (w godz.: 08.00-14.00)
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)

PLIKI DO POBRANIA