Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

 

 

——————————–

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, czekamy na decyzję o powrocie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni. Mamy nadzieję, że nastąpi to po wakacjach. Bliższe informacje o naborze na studia w nowym roku akademickim podamy w połowie maja.

W związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych.

 

——————————————–

 

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów oraz mechanizmów ich rozwoju. Szczególna uwaga położona zostanie na ujawnianie i interpretację śladów ogniska pożaru i śladów rozprzestrzeniania się pożaru. Przeanalizowane zostaną również czynniki wpływające na powstanie lub rozmiar pożaru. Przedstawiona zostanie organizacja państwowych instytucji zajmujących się badaniem wypadków lotniczych i morskich w zakresie pożarów. Omówione zostaną duże zdarzenia lotnicze i morskie związane z pożarami przez członków Państwowych Komisji ustanowionych przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Studia przewidziane są dla osób zajmujących się likwidacją szkód pożarowych (towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy likwidacyjne), przedstawicieli organów ścigania, w szczególności policjantów prowadzących dochodzenia popożarowe.
Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu badania przyczyn pożarów.
W tej edycji studiów oprócz cieszących się dużym zainteresowaniem słuchaczy zajęć poligonowych w zakresie prowadzenia oględzin na rzeczywistym pogorzelisku po raz pierwszy prowadzone będą ćwiczenia laboratoryjne w nowo utworzonej Pracowni Zakładu Badania Przyczyn Pożarów.

 

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

 • Studia Podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania” organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano maksymalnie 9 trzydniowych zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 202 godziny.
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć poligonowych
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.
 • Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

 • Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych, określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • oświadczenie kandydata w sprawie wyboru sposobu płatności
 

Wymagane dokumenty po otrzymaniu informacji o uruchomieniu studiów należy przesyłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: „Studia podyplomowe Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania” lub składać osobiście w Kancelarii SGSP (obiekt 02, parter).

 

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
 • W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej studentowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawy wyznacza Dziekan WIBiOL SGSP.
 • Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBiOL SGSP.
 • Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę składającą się z:
  • 0,4 x średnia arytmetyczna ocen z uzyskanych zaliczeń /egzaminów objętych programem studiów
  • 0,6 x średnia arytmetyczna ocen z egzaminu końcowego.

 

 

OPŁATY

Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 • I rata (lub całość – 4750,00) w wysokości 3000,00 PLN.
 • II rata w wysokości 2000,00 PLN.

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54

 

 

Kierownik studiów:                          

st. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski

tel. (022) 56-17-519                    
e-mail: dbaranowski@sgsp.edu.pl          
obiekt 01, budynek B                  
pok. 305 (II piętro)                    

 

 

Obsługa administracyjna:

mgr inż. Weronika Tomaszewska

tel. (022) 56-17-647
e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, budynek B,
pok. 113 (parter)

 

 

Pliki do pobrania

pp