Aktualizacja 20.07.2023 r. MK

Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania

 

Szanowni Państwo,

uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe planowane jest na 1 sierpnia 2023 r.

 

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Badanie Przyczyn Pożarów i Okoliczności ich Powstania” (BPP) jest przygotowanie specjalistów z zakresu badania przyczyn pożarów i mechanizmów ich rozwoju do analizy rzeczywistych pożarów i oceny zagrożeń mogących wystąpić podczas pożarów wewnętrznych. Celem dodatkowym jest zwrócenie szczególnej uwagi na proces likwidacji szkód popożarowych, jak również  na najczęściej popełniane błędy podczas opiniowania popożarowego oraz konsekwencje z tym związane. Studia podyplomowe swoim zakresem obejmują analizę pożarów mających miejsce w obiektach budowlanych, w środkach transportu (lądowych, morskich i lotniczych) oraz na obszarach leśnych.

Studia podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania” adresowane są przede wszystkim do:

 
 • pracowników firm ubezpieczeniowych,
 • pracowników firm likwidujących szkody,
 • prokuratorów i funkcjonariuszy Policji z wydziałów dochodzeniowo-śledczych oraz techniki kryminalistycznej,
 • rzeczoznawców ubezpieczeniowych,
 • strażaków PSP, chcących podnieść kwalifikacje zawodowe.
 • pracowników Lasów Państwowych zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym lasów,

ORGANIZACJA STUDIÓW

 
 • Studia Podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania” organizuje i prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
 • Realizacja programu studiów podyplomowych BPP umożliwia osiągnięcie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 7 kwalifikacji.
 • Studia trwają dwa semestry. Łączna liczba godzin zajęć programowych wynosi 212 godzin.
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń projektowych oraz zajęć poligonowych
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 
 • Uczestnicy studiów muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych, określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY

 
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1) utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne 

5) dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto podane poniżej.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

UKOŃCZENIE STUDIÓW

 
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest  uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin końcowy ma formę egzaminu pisemnego i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
 • W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym, przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych obowiązującym w SGSP.

OPŁATY

Informacja o opłacie za studia zostanie podana 1 sierpnia 2023 r.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 
 • I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości
 • II rata w wysokości

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP:

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną.

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54

Kierownik studiów:
st. kpt. mgr inż. Dariusz Baranowski
tel. (022) 56-17-519                    
e-mail: dbaranowski@sgsp.edu.pl          
obiekt 01, budynek B, pok. 305 (II piętro)                    

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Magdalena Kot
tel. (022) 56-17-518 (w godz. 8.00-14.00)
e-mail: mkot@sgsp.edu.pl 
obiekt 01, budynek C, DZIEKANAT