Inżynieria Pożarowa Budynków

 

 

Informacja o terminie rekrutacji zostanie podana przez Politechnikę Poznańską. 

Rekrutację na studia prowadzi  Politechnika Poznańska. 

 

 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

 Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie kadry specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej uczestniczących w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych, bądź w bezpiecznym ich zarządzaniu. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla szeroko rozumianych specjalistów od bezpieczeństwa budynków w warunkach bezpiecznej eksploatacji, istotnie rozszerzone jednak o wiedzę, umiejętności  i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji, chcących poznać wiedzę z zakresu projektowania konstrukcji  budowlanych według określonych standardów, czy umiejętności prowadzenia symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Wiedza zdobyta w trakcie studiów podyplomowych pozwoli na zwiększenie możliwości absolwentów do oceny warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych poznając istotę wymagań budowlanych, biernych i czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. 
Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe jak SGSP i PP, a organizacyjną PP, SGSP i Komenda Wojewódzka PSP.
Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi: Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.
Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 234 godziny. W czasie studiów przewidziano 15 dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele (raz również w piątek – wyjazd do ITB), nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów/ćwiczeń projektowych w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu – Campus Warta, ul. Piotrowo oraz w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie – ul. Słowackiego 52/54 i w laboratorium pożarowym Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach k/Warszawy.

Studia nie dają uprawnień w rozumieniu uprawnień dla inspektorów, dawniej także specjalistów, czy rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

  • Studia są przeznaczone dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjat/inżynier).
  • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.
  • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania studiów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci pragnący rozpocząć studia zobowiązani są złożyć w PP następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy
  • kserokopia dowodu tożsamości + skan
  • kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni (poświadczona za zgodność z oryginałem) + skan
  • umowa usług edukacyjnych (dostępna po przyjęciu na studia)

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać elektronicznie na adres: inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl oraz pocztą na adres: Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej ul.Piotrowo 5, 60-965 Poznań z dopiskiem na kopercie „Studia Podyplomowe InżPożBud” do dnia 20 lutego 2016 roku (decyduje data dostarczenia) lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej w pokój 106. Informację o zakwalifikowaniu na studia zostaną wysłane do dnia 27 lutego br.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularze należy pobierać ze strony Politechniki Poznańskiej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa wydawanego przez Politechnikę Poznańską i Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie (podwójne).

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie zajęć objętych programem studiów, zdanie egzaminów przedmiotowych oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 

OPŁATY

Odpłatność za studia wynosi 6000,00 zł, możliwość płatności w dwóch ratach:

  • I rata: 3 200,00 zł, termin płatności: przed rozpoczęciem zajęć I semestru studiów – 22.02.2019 r.
  • II rata: 2 800,00 zł, termin płatności: przed rozpoczęciem zajęć II semestru studiów – 30.09.2019 r.

Kopię dowodu wpłaty + skan lub elektroniczne potwierdzenie przelewu wystawione przez bank prosimy niezwłocznie przesłać na adres inzynieria-pozarowa@put.poznan.pl lub pod nr faxu 61 665 2059.
Szczegółowe informacje o przebiegu Studiów Podyplomowych zostaną podane słuchaczom wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

 

KONTAKT

 

PP

SGSP

Kierownik studiów:

dr inż. Justyna Grzymisławska

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Łącki

e-mail: justyna.grzymislawska@put.poznan.pl

e-mail: klacki@sgsp.edu.pll

tel.: 616 652 172

tel.: (22) 56 17 710

Obsługa administracyjna:

mgr Hanna Napieralska                                     

mgr inż. Weronika Tomaszewska

e-mail: hanna.napieralska@put.poznan.pl                

e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl

tel.: 616 652 083

tel.: (22) 56 17 647

pokój 106 (parter)

obiekt 02, pok. 113 (parter)

Pliki do pobrania

* Ramowy program studiów
* Regulamin studiów podyplomowych
* Sale dydaktyczne SGSP i plan obiektów
* Harmonogram zjazdów
* Plan zajęć IPB-6 sem. I
* Plan zajęć IPB-6 sem. II (korekta z dnia 15.11.2019 r.)