.

Aktualizacja 13.07.2023 r. MK

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

Szanowni Państwo,

uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe planowane jest na 1 sierpnia 2023 r.

 

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Studia podyplomowe ” Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasu we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL).
Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 9 zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
Program studiów obejmuje 185 godzin zajęć.
Rozkład zajęć, formę i częstotliwość ustala organizator studiów podyplomowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

 

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1). utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

 

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

1. Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego określonego w Regulaminie.
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie w ramach weryfikacji osiągnięć pozytywnych ocen ze wszystkich przewidzianych w planie studiów.

3. W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych w Regulaminie.

OPŁATY

Informacja o opłacie za studia zostanie podana 1 sierpnia 2023 r.

    • I rata (lub całość …. zł ) w wysokości …… zł płatna do ….. r.
    • II rata w wysokości ……. zł płatna do ……. r.

W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.

Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 15%. (zniżki nie sumują się).

Opłatę należy wnieść na konto SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

 

UWAGA! Uczelnia nie zapewnia dojazdu na zajęcia terenowe. Pokrywa wyłącznie koszty zakwaterowania i wyżywienia na zajęciach terenowych.

 

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54
Fax :(022) 833-07-24

 

Kierownik studiów:

dr inż. Anna Szajewska
tel. (022) 56-17-513
e-mail: aszajewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, budynek C, pok. 307 (II piętro)

 

Obsługa administracyjna:

mgr inż. Magdalena Kot
tel. (022) 56-17-518 (w godz. 8.00-14.00)
e-mail: mkot@sgsp.edu.pl
obiekt 01, budynek C, DZIEKANAT