.

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

 

———————————————-

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, czekamy na decyzję o powrocie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni. Mamy nadzieję, że sytuacja już się unormuje po wakacjach. Rozpoczęcie nowego nabóru na studia planujemy na listopad, a uruchomienie studiów na luty-marzec 2022.

W związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych.

———————————————

 

 
 

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury VAT drogą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

 

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Studia podyplomowe ” Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasu we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL).
Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 9 zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
Program studiów obejmuje 184  godziny zajęć.
Rozkład zajęć, formę i częstotliwość ustala organizator studiów podyplomowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

Wymagane dokumenty stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesyłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: „studia podyplomowe Ochrona przeciwpożarowa lasu” lub składać osobiście w Kancelarii SGSP (obiekt 02, parter).

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” kończą się egzaminem końcowym.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawkowy wyznacza Dziekan WIBiOL SGSP.
Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBiOL SGSP.
Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę składającą się z:

  • 0,4 x średnia arytmetyczna ocen z uzyskanych zaliczeń /egzaminów objętych programem studiów
  • 0,6 x średnia arytmetyczna ocen z egzaminu końcowego.

 

OPŁATY

 

Koszt studiów wynosi 5000,00 PLN. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata (lub całość tj. 4750 zł ) w wysokości 3000,00 zł.
  • II rata w wysokości 2000,00 zł.

Słuchacze studiów podyplomowych Ochrona przeciwpożarowa lasu będą mieli możliwość wzięcia udziału w odpłatnym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended learning w trakcie trwania studiów.

 

 

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54
Fax :(022) 833-07-24

 

Kierownik studiów:

dr inż. Anna Szajewska
tel. (022) 56-17-513
e-mail: aszajewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, budynek C, pok. 307 (II piętro)

 

Obsługa administracyjna:

mgr inż. Weronika Tomaszewska

tel. (022) 56-17-647
e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)