.

Ochrona przeciwpożarowa lasu

 

 

———————————————-

UWAGA !!!

Plan zajęć na II semestr uzupełniony o numery sal dydaktycznych został umieszczony na dole strony !

———————————————

 

 

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury VAT drogą elektroniczną.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji studiów podyplomowych „Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizowanych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa.

 

CEL STUDIÓW

 

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu ochrony polskich lasów przed pożarami. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w dziedzinach organizacyjnych, zwiększających bezpieczeństwo i ochronę w lasach. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponować wiedzą pozwalającą na racjonalne planowanie, organizowanie ochrony przeciwpożarowej, oraz rozumienie problemów związanych z pożarami lasu. Studia są dedykowane dla osób zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 

Studia podyplomowe ” Ochrona przeciwpożarowa lasu” organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej, w zakresie programowym dotyczącym ochrony przeciwpożarowej lasu we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL).
Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
Studia trwają dwa semestry. W czasie studiów przewidziano 9 zjazdów odbywających się w piątki, soboty, niedziele, nie częściej niż 2 razy w miesiącu.
Program studiów obejmuje 184  godziny zajęć.
Rozkład zajęć, formę i częstotliwość ustala organizator studiów podyplomowych.
Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 

Uczestnicy studium muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30.
W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

 

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej dołączyła do grona uczelni wykorzystujących w procesie rekrutacji system Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Jest to narzędzie stworzone z myślą o przeprowadzeniu procesu rekrutacji w sposób przyjazny dla Ciebie. Zapisanie się na studia stało się możliwe niemalże bez konieczności wychodzenia z domu – większość czynności związanych z tym procesem można wykonać przez Internet za pośrednictwem systemu IRK.

Proces złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego odbywa się w kilku prostych krokach:

1). utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne.

 

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Studia podyplomowe „Ochrona przeciwpożarowa lasu” kończą się egzaminem końcowym.
Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia oraz uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
Egzamin końcowy przeprowadzany jest w formie ustnej i obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy. Termin poprawkowy wyznacza Dziekan WIBiOL SGSP.
Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBiOL SGSP.
Na świadectwie ukończenia studiów wpisuje się ocenę składającą się z:

  • 0,4 x średnia arytmetyczna ocen z uzyskanych zaliczeń /egzaminów objętych programem studiów
  • 0,6 x średnia arytmetyczna ocen z egzaminu końcowego.

OPŁATY

 

Koszt studiów wynosi 5600,00 PLN. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata (lub całość tj. 5320 zł ) w wysokości 3000,00 zł płatna do 25.03.2022 r.
  • II rata w wysokości 2600,00 zł płatna do 30.09.2022 r.

Opłatę należy wnieść na konto SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Słuchacze studiów podyplomowych Ochrona przeciwpożarowa lasu będą mieli możliwość wzięcia udziału w odpłatnym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej w formule blended learning w trakcie trwania studiów.

 

KONTAKT
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01- 629 Warszawa,
ul. J. Słowackiego 52/54
Fax :(022) 833-07-24

 

Kierownik studiów:

dr inż. Anna Szajewska
tel. (022) 56-17-513
e-mail: aszajewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, budynek C, pok. 307 (II piętro)

 

Obsługa administracyjna:

inż. Aleksandra Rzeszutek
tel. (022) 56-17-518
e-mail: arzeszutek@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)