Ratownictwo chemiczne – identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń.

 

———————————-

UWAGA!!!

W roku 2022  studia te nie bedą organizowane .

————————————————

 

 

 

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu rozpoznania i likwidacji zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem substancji niebezpiecznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na identyfikację zagrożeń oraz metody i techniki likwidacji skażeń. Studia mają także na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prognozowania propagacji zanieczyszczeń i skutków wybuchu.

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w SGSP, w Warszawie, ul. J. Słowackiego 52/54 w formie: wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych oraz realizowanych na terenie zakładów chemicznych ćwiczeń warsztatowych. Program studiów obejmuje 202 godzin zajęć (9 zjazdów, w tym 1 organizowany na terenie zakładu przemysłowego „Grupa Azoty Puławy”). Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych. Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom listownie wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Podstawowym kryterium jest ukończenie przez kandydata na studia przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Komplet dokumentów należy przesyłać pocztą na adres Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, 01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54 z dopiskiem: „studia podyplomowe” lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły. Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Ze względów logistycznych określa się maksymalną liczbę miejsc na 30. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY (po otrzymaniu informacji o utworzeniu kierunku i zakwalifikowaniu się na studia)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:
1.podanie i formularz zgłoszeniowy, (pliki do pobrania,  po informacji o uruchomieniu studiów)

2. poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni, (nie przyjmujemy oryginałów dyplomów)

3. fotografia – 1 szt. o wymiarach 35mm x 45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

4. oświadczenie płatności, (pliki do pobrania,  po informacji o uruchomieniu studiów)

 

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.

    1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest obecność, na co najmniej 70% zajęć przewidzianych w programie kształcenia, uzyskanie wszystkich wymaganych zaliczeń oraz oddanie pracy końcowej.
    2. Egzamin końcowy obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów.
    3. Student, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu końcowego, może do niego przystąpić w innym terminie, ustalonym przez Dziekana WIBiOL SGSP.
    4. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Ratownictwa chemicznego, identyfikacji zagrożeń i likwidacji skażeń.

 

OPŁATY

Koszt studiów wynosi …………. PLN. W przypadku jednorazowej wpłaty przysługuje rabat 5 %
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

  • I rata ………………
  • II rata ………………
 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa
Fax :(022) 833-07-24

Koordynator (sprawy merytoryczne):

kpt. mgr. inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak
tel. (022) 56-17-736, 604-336-619
e-mail: mciuka@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, p.208 (I piętro)

Obsługa administracyjna:

………………………………….

tel. (022) 56-17-518/647
Obiekt 02, pok.113 (parter)

 

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Ramowy program studiów

Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany programu oraz liczby godzin.

 

 

Pliki do pobrania

Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Inżynieria Pożarowa Budynków