Zapobieganie-pozarom-i-awariom

Zapobieganie pożarom i awariom

 

—————————————-

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, czekamy na decyzję o powrocie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni. Mamy nadzieję, że będzie to już możliwe po wakacjach. W związku z tym w połowie maja podamy Państwu  informacje związane z naborem i planowanym rozpoczęciem studiów ZPA. 

W związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych.

—————————————–

 

 

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane, jako zagrożone wybuchem oraz osób użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach.
Cel dodatkowy stanowi odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego przez osoby zawodowo zajmujące się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi oraz możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Program jest skierowany do osób wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców, oficerów służby operacyjnej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób wykonujących czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, w tym kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w zakładach sevesowskich.
Studia mają także na celu uzyskanie nowych kwalifikacji, poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu, aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki z zakresu zapobiegania pożarom i awariom.
Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.     

ORGANIZACJA STUDIÓW

  1. Studia podyplomowe organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w systemie studiów zaocznych jako studia niestacjonarne.
  2. Studia prowadzone są w wymiarze 180 godzin zajęć dydaktycznych. Ramowy program studiów znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
  3. Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
  4. Program studiów obejmuje 10 zjazdów. Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych. 

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia).

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia powinien złożyć w procesie rekrutacji następujące dokumenty:
•    formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem,
•    poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
•    oświadczenie kandydata w sprawie płatności
•    umowa o warunkach odpłatności (podpisaną należy dostarczyć na I zjazd).

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Uczelnia zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

Wymagane dokumenty (po uzyskaniu informacji o uruchomieniu studiów) należy przesyłać na adres:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

z dopiskiem: „Studia podyplomowe ZPA-11” lub składać osobiście w Kancelarii Szkoły.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  1. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.
  2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podyplomowych, złożenie zatwierdzonej przez opiekuna pracy końcowej oraz minimum 70 % frekwencja potwierdzona podpisami na listach obecności.
  3. Egzamin końcowy obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów i ma formę egzaminu ustnego, połączonego z obroną pracy końcowej.

 

OPŁATY

 Koszt studiów wynosi 5800,00 zł. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%.

Dopuszcza się uiszczenie opłat na studia w dwóch ratach:

* I rata (lub całość ze zniżką – 5510,00 zł) w wysokości 3500,00 zł.
* II rata w wysokości 2300,00 zł.

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną.

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa

Kierownik studiów:
kpt. mgr inż. Łukasz Zubek
tel. (22) 56-17-526
e-mail: lzubek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, bud. C, III piętro, pokój 404A

Obsługa administracyjna:

mgr inż. Weronika Tomaszewska
tel. (22) 56-17-647
e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)

PLIKI DO POBRANIA