Zapobieganie-pozarom-i-awariom

Aktualizacja 07.03.2023 r.

ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM

 

PLAN NA II SEMESTR STUDIÓW ZOSTAŁ UMIESZCZONY NA DOLE STRONY!

 

CEL STUDIÓW

Celem dwusemestralnych studiów pt. Zapobieganie Pożarom i Awariom (ZPA) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane, jako zagrożone wybuchem oraz osób użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach.

Cel dodatkowy stanowi odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego przez osoby zawodowo zajmujące się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi oraz możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Program jest skierowany do osób wykonujących czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP oraz ich zastępców, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz ich zastępców, oficerów służby operacyjnej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, projektantów urządzeń przeciwpożarowych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, osób wykonujących czynności w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, w tym kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w zakładach „sevesowskich”.

Studia mają także na celu uzyskanie nowych kwalifikacji, poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu, aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki z zakresu zapobiegania pożarom i awariom.

Absolwenci uzyskają wiedzę i przygotowanie zawodowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem technicznym w obiektach podwyższonego ryzyka i przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia podyplomowe ZPA organizuje i prowadzi  Szkoła Główna Służby Pożarniczej
  w systemie studiów zaocznych jako studia niestacjonarne.
 • Studia trwają dwa semestry. Ramowy program studiów znajduje się poniżej w plikach do pobrania.
 • Zajęcia prowadzone są w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych oraz ćwiczeń terenowych.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów podyplomowych. 
 • Realizacje programu studiów ZPA umożliwia osiągniecie przez uczestników tych studiów efektów uczenia się uwzględniających efekty uczenia się określone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) na poziomie 6 kwalifikacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Uczestnicy studiów muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
  • oświadczenie kandydata w sprawie płatności,
  • zdjęcie

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

1) utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne

5) dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na konto podane poniżej.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego.
 • Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.
 • Egzamin końcowy obejmuje zakresy tematyczne określone w programie kształcenia studiów i ma formę egzaminu pisemnego.
 • W przypadku, kiedy uczestnik otrzyma ocenę negatywną na egzaminie końcowym przysługuje mu poprawkowy egzamin końcowy, na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Podyplomowych obowiązującym w SGSP.

 

OPŁATY

 

Koszt studiów wynosi 6 200,00 zł
Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

 
 • I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości 3 200,00 zł. – do dnia 23.09.2022 r.
 • II rata w wysokości 3 000,00 zł. – do dnia 10.02.2023 r.

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 20%. (zniżki nie sumują się). 

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej przesyła faktury drogą elektroniczną

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01- 629 Warszawa

Kierownik studiów:
st. kpt. mgr inż. Łukasz Zubek
tel. (22) 56-17-526
e-mail: lzubek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, bud. C, III piętro, pokój 404A

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Bożena Czerwińska
tel. (22) 56-17-747 (w godz. 7.30-15.30)
e-mail: bczerwinska@sgsp.edu.pl
Obiekt 02, budynek B, pok. 113 (parter)

PLIKI DO POBRANIA