Przeszkolenie-zawodowe-przygotowujące-do-zajmowania-stanowisk-związanych-z-kierowaniem-działaniami-ratowniczymi (SPK)

studia_podyplomowe

       

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK)

 

—————————————————————————

Rekrutacja wstępna na studia podyplomowe SPK prowadzona jest przez Komendę Główną PSP.

————————————————————————–

Funkcjonariusze, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani na studia podyplomowe SPK-5 proszeni są o wypełnienie e-formularza zgłoszeniowego (kliknij tutaj) oraz przesłanie niezbędnych dokumentów na adres SGSP.


UWAGA SPK-5 !!

Zajęcia na studiach podyplomowych SPK-5 będą odbywały się już w trybie stacjonarnym. Plan zajęć na I semestr jest umieszczony na dole strony (pliki do pobrania).

———————————————————————————

 

W dniu 14 sierpnia 2020 r. na 16. Posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła  w życie z dniem 1 października 2020 r.,

Art. 4 wyżej wymienionego aktu prawnego wprowadza zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2020 poz. 1123), między innymi w zakresie przeszkolenia zawodowego, którego ukończenie warunkuje możliwość mianowania lub powołania strażaków na stanowiska oficerskie. Wprowadzane zmiany upraszczają tryb nabywania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowisk oficerskich, dla strażaków posiadających wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich. Od 1 października 2020 r. jedynym rodzajem przeszkolenia zawodowego wymaganego do zajęcia stanowiska oficerskiego dla strażaków, o których mowa powyżej, będzie „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), bez względu na to, czy docelowe stanowisko jest stanowiskiem oficerskim związanym z kierowaniem działaniami ratowniczymi, czy też nie. Wprowadzona zmiana powoduje, że począwszy od roku akademickiego 2020/2021 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie nie będą już realizowane studia podyplomowe „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” prowadzone w trybie dwusemestralnym (SPO-2).

 

OPIS STUDIÓW

Przeszkolenie zawodowe jest prowadzone na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego i Ochrony Ludności (WIBiOL), w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i przeznaczone będzie dla:

1) strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

2) strażaków pozostałych jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza PSP.

Celem studiów podyplomowych „Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi” (SPK), zwanych dalej studiami, jest przygotowanie strażaków (funkcjonariuszy pożarnictwa) do zajmowania stanowisk oficerskich związanych z wypełnianiem funkcji kierowniczych dla realizacji dwojakiego rodzaju zadań. 

Pierwszym z nich są zadania o charakterze operacyjnym stanowiącym wsparcie działań ratowniczych. Drugą grupą są zadania władcze, wymagające od dowodzącego posiadania predyspozycji i umiejętności planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania działań ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym oraz nadzór nad kierowaniem interwencyjnym, względem sił ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi mogą odbywać:

 • strażacy Państwowej Straży Pożarnej, spełniający następujące wymagania:
 1. 1) posiadający mianowanie na stałe,
 2. 2) oraz posiadający:
 3.     –  tytuł zawodowy inżynier oraz ukończone przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej, lub
 4.     – tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub
 5.     –  wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich.
Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Dział Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń SGSP będą mogli przystąpić strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy zostali zakwalifikowani wstępnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
 • strażacy innych jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP), w ramach limitu przyjęć dla innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, określonego przez Komendanta Głównego PSP w porozumieniu z Rektorem-Komendantem SGSP, spełniający następujące wymagania:
 1. posiadający tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub

 2. – posiadający wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich.

Do postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez Dział Studiów Podyplomowych Kursów i Szkoleń SGSP będą mogli przystąpić strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej skierowani przez pracodawcę.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Strażak Państwowej Straży Pożarnej powinien:

 • wypełnić e-formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj);
 • dostarczyć:

1) formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (kliknij tutaj), 

2) skierowanie od pracodawcy,

3) odpis lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy) kserokopię następujących dokumentów:

     –  dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier oraz świadectwa ukończenia przeszkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej lub

     –  dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub

      – dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk aspiranckich.

 

 

Strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza PSP, powinien:

 • wypełnić e-formularz zgłoszeniowy (kliknij tutaj);
 • dostarczyć :

1) formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (kliknij tutaj),

2) skierowanie od pracodawcy,

3) odpis lub potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy) kserokopię następujących dokumentów:

     – dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego inżynier i dyplomu ukończenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studiów w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r. oraz świadectwa potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak, lub

       – dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz świadectwa potwierdzającego posiadanie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowisk aspiranckich.

4) oświadczenie o wyborze sposobu płatności (kliknij tutaj).

 

Miejsce składania dokumentów:            
Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą poleconą/kurierem na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa z dopiskiem „studia podyplomowe SPK-5” lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter).

Strażacy z jednostek ochrony przeciwpożarowej PSP proszeni są o dopisek „studia podyplomowe SPK-5 – JOP”. 

Prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów.

Termin składania dokumentów:

1. dla strażaków PSP – do 23 czerwca 2021 r.

2. dla strażaków pozostałych jednostek ochrony ppoż. – 10 lipca 2021 r.

   

PODSTAWA PRAWNA 

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084),

 

OPŁATY

Dla strażaków PSP –  nieodpłatnie

Dla strażaków pozostałych jednostek ochrony ppoż. – koszt studiów 4 950,00 zł, w przypadku jednorazowej wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.

Dopuszcza się uiszczenie opłat za studia w dwóch ratach:

I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości  2950,00 zł (4702,50 zł)  – płatne do dnia – 15 września 2021 r.

II rata w wysokości 2000,00 zł – płatne do – 31 stycznia 2022 r.

Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów SPK:
st. kpt. dr inż. Jacek Kalinko
tel. (022) 56-17-752
e-mail: jkalinko@sgsp.edu.pl
obiekt 01, bud. C, pok. 407, III piętro

Obsługa administracyjna SPK:
mgr inż. Bożena Czerwińska
tel. (022) 56-17-647 w godz. 7.30-15.30
e-mail: bczerwinska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, bud. B, pok. 113, parter

 

PLIKI DO POBRANIA