Przeszkolenie-zawodowe-przygotowujace-do-zajmowania-stanowisk-oficerskich-w-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-(SPO2)

        

 

 

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO2)

 
 

 

 

 Wstępną kwalifikację kandydatów na przeszkolenie prowadzi Komenda Główna PSP.

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084) , którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Rekrutację na przeszkolenie, prowadzone w formie studiów podyplomowych prowadzi Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń.          
Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe studia podyplomowe podejmuje Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP (WIBiOL).

 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Celem studiów jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej do zajmowania stanowisk oficerskich w PSP.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.
 • Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • formularz zgłoszeniowy (kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem (zdjęcie jak do legitymacji służbowej); dostępny w plikach „do pobrania”
 • potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych; (prosimy i nie przesyłanie odpisów)
 • potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk aspiranckich w Państwowej Straży Pożarnej (świadectwo ukończenia szkoły aspirantów + dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu technika pożarnictwa).
  W przypadku braku świadectwa ukończenia szkoły aspirantów wymagane jest zaświadczenie ze szkoły PSP o okresie pobierania nauki oraz o trybie nauki  (dziennie/zaocznie).
 • umowa o warunkach odpłatności 2 egz.
Miejsce składania dokumentów:
 • Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „studia podyplomowe SPO2” lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter).

 • Nie przyjmujemy dokumentów drogą e-mailową.

Termin składania dokumentów:

Termin zostanie podany w piśmie informującym zainteresowanych o wstępnym zakwalifikowaniu na studia, wysłanym na adres właściwej Komendy Wojewódzkiej PSP.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów.
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL)
 • Szczegółowe zasady egzaminu końcowego określa Regulamin studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

OPŁATY

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 r.

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
01-629 Warszawa
ul. J. Słowackiego 52/54
Fax: (022) 833-07-24

Kierownik studiów:
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
tel. (22) 56-17-521
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
Obiekt 01, pok. 412 (III piętro)

Obsługa administracyjna:

tel. (22) 56-17-647
e-mail:
Obiekt 02,  pok. 113 (parter)

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499).
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084).

Pliki do pobrania

 II sem.