Przeszkolenie-zawodowe-przygotowujace-do-zajmowania-stanowisk-oficerskich-w-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-(SPO4)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO4)


————————————————————-

UWAGA !!!

Zjazdy w semestrze IV będą odbywać się zdalnie do odwołania, w trybie on-line.

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

 

Bieżące informacje dot. realizacji zajęć będą przekazywane na skrzynkę grupową SPO4-4.

—————————————————————-

 

 

 

Wstępną kwalifikację kandydatów na przeszkolenie prowadzi Komenda Główna PSP.

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084), którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Dział Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń. Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe przeszkolenie, prowadzone w formie studiów podyplomowych podejmuje Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL).

 

CEL I ZAKRES STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych, zwanych dalej studiami, jest przeszkolenie zawodowe przygotowujące strażaka posiadającego kwalifikacje w zawodzie strażak do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają cztery semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 5-6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących również ćwiczenia laboratoryjne. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 Kandydaci na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (zdjęcie jak do legitymacji służbowej),
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną „za zgodność z oryginałem”,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej, poświadczoną „za zgodność z oryginałem”.

Miejsce składania dokumentów:

Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „studia podyplomowe SPO4” lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter).

Termin składania dokumentów:

Termin podany został jak wyżej.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów,
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności,
 • Szczegółowe zasady egzaminu końcowego określa Regulamin Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 

OPŁATY

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2.XII.2015 r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)

 

KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Kierownik studiów:
bryg. dr inż. Jacek Chrzęstek
tel. (22) 56-17-572
e-mail: jchrzestek@sgsp.edu.pl
obiekt 01, pok. 309 (II piętro)

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Weronika Tomaszewska
tel. (22) 56-17-647 / 693-888-817 – w godz. 7:30-15:30
e-mail:  wtomaszewska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

PLIKI DO POBRANIA