Przeszkolenie-zawodowe-przygotowujace-do-zajmowania-stanowisk-oficerskich-w-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-(SPO4)

Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO)

 

UWAGA !!!

EDYCJA SPO-1 ZAKOŃCZONA.

 

HARMONOGRAM I PLAN ZAJĘĆ NA I SEMESTR ZOSTAŁY UMIESZCZONE NA DOLE STRONY.

 

Na przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej kierują przełożeni uprawnieni do mianowania (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r., Dz. U. poz. 2084), którzy przekazują listy kandydatów Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej.
Komendant Główny PSP, spośród osób znajdujących się na ww. listach, kwalifikuje kandydatów do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i listę osób zakwalifikowanych do tego postępowania przesyła do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Dział Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń. Decyzję o przyjęciu kandydatów na powyższe przeszkolenie, prowadzone w formie studiów podyplomowych podejmuje Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL).


CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Studiów podyplomowych przygotowujących do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej” (SPO), zwanych dalej „studiami”, jest przygotowanie strażaków ( funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej) do zajmowania stanowisk oficerskich oraz przygotowanie kadry oficerskiej do wykonywania czynności organizacyjno-administratorskich zawiązanych ze specyfiką służby i pracy w Państwowej Staży Pożarnej, oraz 

 • Odnowienie, usystematyzowanie i uaktualnienie wiadomości z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa państwa oraz funkcjonowanie systemu finansów, kadrowego, psychologii, socjologii i etyki oraz prewencji społecznej.
 • Możliwość spełnienia wymogów kwalifikacyjnych dla strażaków PSP, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe.

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW

 • Studia organizuje i prowadzi Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (WIBiOL SGSP) w formie niestacjonarnej.
 • Studia trwają dwa semestry. W każdym semestrze przewidziane jest 5-6 zjazdów.
 • Rozkład zajęć, formę i częstotliwość zjazdów ustala organizator studiów.
 • Zajęcia dydaktyczne realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie służbowe.
 • Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych jest obowiązkowe. Dopuszcza się nieobecność na zajęciach w wymiarze nie większym niż 15% liczby godzin przewidzianych w programie studiów.
 • Każdy przedmiot podlega zaliczeniu na ocenę szczegółową. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub nieobecności na zaliczeniu bądź egzaminie, słuchacz może ubiegać się o dodatkowy jeden termin, po uzgodnieniu z zaliczającym przedmiot i kierownikiem studiów podyplomowych.

Pozostałe zasady organizacji studiów oraz prawa i obowiązki słuchaczy określa Regulamin Studiów Podyplomowych obowiązujący w SGSP.

ADRESACI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Adresatami studiów są funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, zajmujący stanowiska administracyjno-biurowe w PSP oraz strażacy PSP zajmujący stanowiska podoficerskie i aspiranckie nie związane z kierowaniem działaniami ratowniczymi, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

 WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 Kandydaci ubiegający się o przyjecie na studia muszą spełniać następujące wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe;
 • posiadać kwalifikacje wymagane co najmniej do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej.

 WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjecie na studia zobowiązani są złożyć komplet następujących dokumentów:

 1. formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem (zdjęcie jak do legitymacji służbowej) (kliknij tutaj),
 2. odpis lub poświadczoną „za zgodność z oryginałem” (notarialnie bądź w kadrach zakładu pracy) kserokopię następujących dokumentów:
  – dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  – dyplomu potwierdzającego kwalifikacje wymagane  do wykonywania zawodu strażak w Państwowej Straży Pożarnej.

Miejsce składania dokumentów:

Komplet ww. dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa, z dopiskiem „studia podyplomowe SPO-1” lub złożyć osobiście w Kancelarii SGSP (Obiekt 02, parter). Prosimy nie przysyłać oryginałów dokumentów.

Termin składania dokumentów:

Termin: 03.11.2021r.

 WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów ujętych w programie studiów,
 • Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej przez komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Studiów Podyplomowych obowiązującym w SGSP.

 OPŁATY

Studia są bezpłatne, w ramach skierowania, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 2.XII.2015 r.

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu kierowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej na przeszkolenie zawodowe (Dz. U. 2015 r. poz. 2084)

 KONTAKT

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Kierownik studiów:
bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
tel. (22) 56-17-572
e-mail: tdrzymala@sgsp.edu.pl
obiekt 01, pok. 309 (II piętro)

Obsługa administracyjna:
mgr inż. Bożena Czerwińska
tel. (22) 56-17-647 w godz. 7:30-15:30
e-mail:  bczerwinska@sgsp.edu.pl
obiekt 02, pok. 113 (parter)

 PLIKI DO POBRANIA