Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym Państwa na poziomie startegicznym

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym państwa na poziomie strategicznym

 

 

—————————————-

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, czekamy na decyzję o powrocie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni, która powinna pojawić się w II tygodniu marca br. 

W związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych.

—————————————–

 

CEL STUDIÓW

Głównym celem kształcenia na studiach jest zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego, w warunkach występowania krytycznych dla funkcjonowania państwa problemów bezpieczeństwa. Do zbioru celów szczegółowych należą:
•    umiejętność prowadzenia analizy strategicznej, rozpoznawania problemów bezpieczeństwa i tworzenia bazy informacyjnej na użytek planowanych działań;
•    umiejętność projektowania celów działania, zwłaszcza w warunkach nieciągłości zarządzania;
•    umiejętność planowania działań i struktur wykonawczych na użytek rozwiązywanych konkretnych problemów bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem planowania doraźnego, w sytuacjach nadzwyczajnych, nieuwzględnionych w istniejących, przygotowywanych uprzednio koncepcjach działania; 
•    zdolność do podejmowania decyzji w warunkach kryzysów systemowych, 
z wykorzystaniem adekwatnych metod, technik i narzędzi;
•    zdolność do współpracy i współdziałania w ramach zespołów problemowych;
•    zdolność do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań problemów, kreatywność w działaniu;
•    nabycie nawyków stałego podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych niezbędnych ze względu na pełnione funkcje
oraz realizowane cele i zadania.

Studia są skierowane do osób przewidywanych do zajmowania stanowisk zarządczych w strukturach administracji państwowej oraz w służbach, inspekcjach i strażach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne.

 

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Wydziałem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

Formuła studiów, ich kształt organizacyjny, zakres tematyczno-problemowy oraz tempo realizacji zadań dydaktycznych, będą w maksymalnym stopniu dopasowane do oczekiwań MSWiA, zgodne z potrzebami oraz warunkami pracy i służby. Idea pozostaje otwarta na bieżące i okresowe modyfikacje, podejmowanie nowych zadań, wprowadzanie nowych form.

 

Studia trwają 2 semestry. Łączna liczba zajęć programowych wynosi 192 godziny. W czasie studiów przewidziano 10 dwudniowych, sobotnio-niedzielnych zjazdów, każdorazowo poprzedzonych sesjami pracy z materiałami dydaktycznymi i/lub sesjami e-learningowymi;
Każdy zjazd prowadzony jest przez zespół problemowy, kierowany przez pracownika naukowego lub wybitnego specjalistę w danej dziedzinie;      
Studia mają charakter praktyczny. Udział zajęć podających w strukturze studiów jest znacząco mniejszy w porównaniu z częścią praktyczną;
Większa część czasu to zajęcia realizowane w formie warsztatów problemowych. Uczestnicy warsztatów występują zarówno w roli kierowników ćwiczeń, jak i członków zespołów problemowych, a zatem zamiennie w różnych rolach – są wykonawcami i decydentami. Zakłada się również występowanie słuchaczy w roli ekspertów prowadzących wybrane fragmenty zajęć w zakresach, w których są oni specjalistami;
Nacisk położony jest na zespołowe rozwiązywanie problemów. Umiejętność kreatywnej współpracy w rozwiązywaniu złożonych kwestii bezpieczeństwa jest jednym z założeń studiów;
Znaczna część wiedzy przekazywana jest słuchaczom w formie e-learningowej, a także w formie opracowanych przez prowadzące uczelnie plików materiałów na każdy zjazd, umożliwiających samokształcenie; w trakcie studiów przewiduje się wykłady inaugurujące poszczególne zjazdy stanowiące poszczególne panele problemowe z udziałem ważnych osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, pełniących odpowiedzialne funkcje polityczne, znane osoby życia publicznego; 
zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – specjalistów w danej dziedzinie: dydaktyków Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Straży Granicznej, posłów na Sejm RP, przedstawicieli instytucji i firm państwowych sektora strategicznego i innych.
 
WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 Postępowanie kwalifikacyjne na studia podyplomowe przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol.
 Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 Ze względu na charakter i rangę studiów, dobór kandydatów ma charakter celowy i odbywa się na podstawie skierowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zasady postępowania kwalifikacyjnego, w tym szczegółowe terminy, wymagane dokumenty oraz warunki naboru określa Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

FORMULARZE DO POBRANIA

Formularze należy pobierać ze strony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Warunkiem ukończenia studiów jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach programowych (75% obecności), uzyskanie zaliczeń cząstkowych z przedmiotów przewidzianych programem kształcenia i uzyskanie 30 punktów ECTS. Studia kończą się egzaminem ustnym przed komisją.

Zakres tematyczny egzaminu końcowego dotyczyć będzie konkretnych tematów, realizowanych w ramach poszczególnych paneli problemowych, proporcjonalnie do ilości godzin

realizowanego przedmiotu.

 

 

 

OPŁATY

Studia podyplomowe są finansowane w części ze środków dotacji podmiotowych i w części z opłat za studia wniesionych przez słuchaczy bez skierowania.

 

 

KONTAKT

Kierownik studiów (WSPol):
dr hab. inż. Andrzej Dawidczyk, prof. WSPol

 

Obsługa administracyjna (WSPol):
Karolina Ślubowska
specjalista Dziekanatu
tel. 89 621 5721, 733 5721
k.slubowska@wspol.edu.pl.

 

Z-ca kierownika studiów (SGSP):

st. kpt. dr inż Paweł Gromek

e-mail: pgromek@sgsp.edu.pl
tel.: (22) 56 17 395
obiekt 02, pok. 313 (II piętro), wejście przez sekretariat Wydziału IBC pok. 311.

Obsługa administracyjna (SGSP):

mgr inż. Weronika Tomaszewska

e-mail: wtomaszewska@sgsp.edu.pl
tel.: (22) 56 17 647
obiekt 02, pok. 113 (parter)

 

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (RAMOWY PROGRAM STUDIÓW)

Plan studiów podyplomowych

Sale dydaktyczne SGSP i plan obiektów

Harmonogram zjazdów

Plan zajęć I zjazd w SGSP
Plan zajęć II zjazd w SGSP

Plan zajęć III zjazd w SGSP
Plan zajęć IV zjazd w SGSP