podyplomowe-naglowek1

Aktualizacja 20.07.2023 r. MK

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Szanowni Państwo,

uruchomienie rekrutacji na studia podyplomowe planowane jest na 1 sierpnia 2023 r.

 

 

OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

 

Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach:

 • Inspektorów,
 • Starszych inspektorów,
 • Specjalistów,
 • Starszych specjalistów,
 • Głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp 
lub
b) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp…….”

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwu semestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów (sobota, niedziela).
 • Na realizację programu studiów przewiduje się 11-12 zjazdów.
 • Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćw. laboratoryjnych w budynkach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.
 • Studia (wybrane zjazdy) mogą być prowadzone w e-learningu.
 • Ramowy program studiów przedstawiono poniżej.
 • W ramach opłaty za studia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego oraz wniesienie opłaty za studia podyplomowe.
 • Sprawy formalne reguluje regulamin Studiów Podyplomowych SGSP.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia), zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Uczestnicy studiów muszą spełniać podstawowe kryterium, jakim jest ukończenie przynajmniej studiów licencjackich/inżynierskich.
 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń, SGSP zastrzega sobie prawo odwołania studiów.

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązani są o przygotowanie  następujących dokumentów:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni (przy czym dopuszczalne jest przedstawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów pierwszego stopnia w przypadku, gdy kandydat uzyskał dyplom, a sam dokument jest w trakcie przygotowywania),
 • formularz zgłoszeniowy (wydrukowany i podpisany z systemu IRK),
 • oświadczenie kandydata w sprawie płatności (wydrukowany i podpisany z systemu IRK),
 • zdjęcie dołączone w systemie IRK,

REJESTRACJA NA STUDIA PRZEZ SYSTEM IRK

1) utwórz indywidualne konto w systemie IRK,

2) uzupełnij informacje o sobie i swoim wykształceniu,

3) wybierz interesujący Cię rodzaj studiów,

4) złóż zgłoszenie rekrutacyjne

5) dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 zł na indywidualne konto podane w systemie IRK.

Przez wszystkie kroki przeprowadzi Cię system IRK. Skorzystaj również z instrukcji i porad, które umieściliśmy w IRK dla Ciebie.

OPŁATA

Informacja o opłacie za studia zostanie podana 1 sierpnia 2023 r.

Całkowity koszt studiów wynosi 4800 zł..
Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Istnieje możliwość płatności  w ratach:

 • I rata (lub całość ze zniżką) w wysokości …..  zł do dnia … r.
 • II rata w wysokości ……. zł  – do dnia ……… r.

W przypadku wpłaty całości przysługuje zniżka 5%.
Dla absolwentów SGSP przysługuje zniżka 15%. (zniżki nie sumują się). 

 

KONTAKT

Kierownik studiów BHP-12: bryg. dr inż. Anna Prędecka tel. (22) 56-17-355 e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 318 b

Obsługa administracyjna: mgr inż. Magdalena Kot tel. (22) 56-17-518 e-mail mkot@sgsp.edu.pl obiekt 01, budynek C, DZIEKANAT

Obsługa finansowo-księgowa: Julita Mucha tel. (22)56-17-651 e-mail: jmucha@sgsp.edu.pl

   
 

13.07