podyplomowe-naglowek1

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

UWAGA !!!

 

Plan zajęć został umieszczony na dole strony .

Prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych. 

 

 

OPIS STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

 

Pracowników służby BHP zatrudnia się na stanowiskach:

 • Inspektorów,
 • Starszych inspektorów,
 • Specjalistów,
 • Starszych specjalistów,
 • Głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownikami służby BHP mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) Inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) Starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp 
lub
b) Wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) Specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) Starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) Głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp…….”

 

ORGANIZACJA STUDIÓW

 • Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwu semestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów (sobota, niedziela).
 • Na realizację programu studiów przewiduje się 11-12 zjazdów.
 • Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćw. laboratoryjnych w budynkach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.
 • Studia (wybrane zjazdy) mogą być prowadzone w e-learningu.
 • Ramowy program studiów przedstawiono poniżej.
 • W ramach opłaty za studia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego oraz wniesienie opłaty za studia podyplomowe.
 • Sprawy formalne reguluje regulamin Studiów Podyplomowych SGSP.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia), zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Zainteresowani wypełniają e-formularz zgłoszeniowy.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne (patrz: Wymagane dokumenty) stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa z dopiskiem: Studia podyplomowe BHP-12

 • Szczegółowe informacje potwierdzające termin rozpoczęcia studiów zostaną podane słuchaczom w zawiadomieniu o przyjęciu na studia.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnienie e-formularz zgłoszeniowego.

2. Termin nadesłania następujących dokumentów rekrutacyjnych w postaci papierowej na podany wyżej adres uczelni zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem (zdjęcie może być wklejone cyfrowo);
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię (kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego) dyplomu lub odpisu ukończenia uczelni wyższej, prosimy nie przesyłać oryginałów dyplomów, ani odpisów;
 • oświadczenie kandydata w sprawie wyboru sposobu płatności.

OPŁATA

Całkowity koszt studiów wynosi 4250 zł. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%, wtedy kwota do zapłaty wynosi: 4037,50 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Istnieje możliwość płatności  w ratach:

 • I rata 2750 zł  do 14.01.2022 r.
 • II rata 1500 zł do 02.09.2022 r.

KONTAKT

Kierownik studiów BHP-12: bryg. dr inż. Anna Prędecka tel. (22) 56-17-355 e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 318 b

Obsługa administracyjna: inż. Aleksandra Rzeszutek tel. (22) 56-17-518 e-mail arzeszutek@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 113

Obsługa finansowo-księgowa: tech. Aneta Laskowska tel. (22)56-17-586 e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl