podyplomowe-naglowek1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

UWAGA !!!

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, czekamy na decyzję o powrocie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni. Mamy nadzieję, że nastąpi to już po wakacjach. Nie mniej kolejną edycję studiów podyplomowych BHP  planujemy rozpocząć w styczniu

2020 r., a w związku z tym nabór na studia uruchomimy najpóźniej w połowie października br.

W związku z tym prosimy o śledzenie strony internetowej, na której na bieżąco będziemy umieszczać informacje dotyczące studiów podyplomowych. 

 

 
Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” (BHP-11) trwają.
 
 Egzamin końcowy planowany jest na koniec listopada/początek grudnia 2020 r. przeprowadzony zostanie zdalnie.

 

OPIS STUDIÓW Celem studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” jest właściwe przygotowanie słuchacza studiów do twórczej pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jak również podniesienie kwalifikacji osób już zatrudnionych w służbach bhp. Studia umożliwią praktyczną, efektywną i skuteczną realizację wyzwań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa i zakłady pracy.

 • Studia spełniają wymogi zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Program studiów realizowany będzie w trybie niestacjonarnym, w systemie dwu semestralnym. Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów (sobota, niedziela).
 • Na realizację programu studiów przewiduje się 11-12 zjazdów.
 • Zajęcia będą odbywać się w formie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i ćw. laboratoryjnych w budynkach Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie przy ul. Słowackiego 52/54.
 • Studia (wybrane zjazdy) mogą być prowadzone w e-learningu.
 • Ramowy program studiów przedstawiono poniżej.
 • W ramach opłaty za studia uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uczestniczenie w zajęciach, zdanie egzaminu końcowego oraz wniesienie opłaty za studia podyplomowe.
 • Sprawy formalne reguluje regulamin Studiów Podyplomowych SGSP.

 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

Studia są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających kwalifikacje, co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji (po ukończeniu studiów I stopnia), zainteresowanych nowoczesnymi procedurami zarządzania bezpieczeństwem pracy, pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

 • Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
 • Zainteresowani wypełniają e-formularz zgłoszeniowy.
 • Wymagane dokumenty rekrutacyjne (patrz: Wymagane dokumenty) stanowiące zgłoszenie na studia podyplomowe należy przesłać na adres:

Szkoła Główna Służby Pożarniczej ul. Słowackiego 52/54 01-629 Warszawa z dopiskiem Studia podyplomowe BHP-11

 • Szczegółowe informacje potwierdzające termin rozpoczęcia studiów zostaną podane słuchaczom w zawiadomieniu o przyjęciu na studia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełnienie e-formularz zgłoszeniowego.

2. Termin nadesłania następujących dokumentów rekrutacyjnych w postaci papierowej na podany wyżej adres uczelni zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

 • formularz zgłoszeniowy (podanie i kwestionariusz osobowy) ze zdjęciem (zdjęcie może być wklejone cyfrowo);
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię (kserokopia nie może być poświadczona przez zainteresowanego) odpisu ukończenia uczelni wyższej, prosimy nie przesyłać oryginałów dyplomów, ani odpisów;
 • oświadczenie kandydata w sprawie wyboru sposobu płatności.

OPŁATA

Całkowity koszt studiów w roku 2020 wynosi 4250 zł. W przypadku wpłaty całości z góry przysługuje zniżka 5%, wtedy kwota do zapłaty wynosi: 4037,50 zł. Całość lub I ratę należy uiścić do 31 stycznia 2020 r. Opłatę należy uiścić przelewem na nr konta SGSP: 43 1600 1071 1845 2512 5000 0241

Istnieje możliwość płatności  w ratach:

 • I rata 2750 zł (płatna do 31 stycznia 2020 r.),
 • II rata 1500 zł (płatna do 30 września 2020 r.)

 

KONTAKT

 

Kierownik studiów BHP-10: mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka tel. (22) 56-17-355 e-mail: apredecka@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 318 b

Obsługa administracyjna:   mł bryg. mgr inż. Ewa Sygnatowicz tel. (22) 56-17-523 e-mail: esygnatowicz@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 319 b

                                                    inż. Karolina Gad tel. (22) 56-17-518 e-mail kgad@sgsp.edu.pl budynek 02 p. 113

Obsługa finansowo-księgowa: tech. Aneta Laskowska tel. (22)56-17-672 e-mail: alaskowska@sgsp.edu.pl